Jak odzyskać pieniądze z polisolokaty? Pomoc prawna

Prawo Rachunkowość, finanse

Około osiem-dziesięć lat temu, w rzadszych przypadkach również obecnie, dużo osób otwierało i nadal otwiera polisolokaty. Taki produkt w swojej ofercie miały lub mają banki (np. Deutsche Bank, Getin Bank), pośrednicy finansowi (Open Finance) oraz towarzystwa ubezpieczeniowe (np. Allianz, Axa i wiele innych). Ponieważ posiadanie polisolokaty związane jest z różnego rodzaju opłatami: wstępną, likwidacyjną, za zarządzanie środkami, a brakuje gwarancji wypłaty środków po zakończeniu umowy, wzrasta ilość postępowań dotyczących odzyskania pieniędzy i kosztów likwidacyjnych z polisolokat.

Konsekwencje likwidacji polisolokaty

Polisolokata – w wielkim skrócie i według najprostszej definicji – to połączenie ubezpieczenia na życie i dożycie z lokatą oszczędnościowo-inwestycyjną. W polisolokacie podział wpłacanych funduszy jest niesymetryczny – przeważająca ich część przekazana zostaje na ryzykowne inwestycje. Zapisy w umowie, która wiąże klienta z bankiem czy ubezpieczycielem są przeważnie niekorzystne. W razie niepowodzenia inwestycji, opłatami obarczona zostaje tylko jedna strona – klient.
Wpłaty na polisolokatę trzeba wnosić z częstotliwością ustaloną w umowie, przykładowo co miesiąc, kwartał, pół roku lub rok. Popularną praktyką instytucji prowadzących polisolokaty jest zasada, że w przypadku nie wniesienia opłaty, np. przez okres 3 kolejnych miesięcy, polisolokata zostaje zlikwidowana, a klient otrzymuje nieznaczną część z funduszu, który dotychczas zdołał uzbierać.

Polisolokata – jak odzyskać pieniądze?

Okres obowiązywania umowy o polisolokatę to kilka do nawet kilkudziesięciu lat, stąd niejednokrotnie właściciele polisolokaty postanawiają o jej zlikwidowaniu przed końcem jej trwania. Po podjęciu tej decyzji od właściciela zostaje pobrana opłata likwidacyjna – może ona sięgać nawet kwoty równej środków uzbieranych do tej pory na polisolokacie. W przypadkach likwidacji polisolokaty powinno się zatem skorzystać z profesjonalnej pomocy – na rynku usług prawniczych funkcjonują kancelarie doświadczone w prowadzeniu postępowań, dotyczących odzyskiwania pieniędzy z polisolokat i likwidacji polisolokat.